ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.สอบแก้ M รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค กศ.ปช. และ ภาคปกติ 2/2558(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนเป็น M (ขาดสอบปลายภาค)
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (004001)

ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2/2558 ย้อนหลังกลับไป ทั้ง ภาค กศ.ปช. และ ภาค ปกติ

ให้มาสอบในวัน เสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559
เวลา 12.00 น. (12.00 - 13.30) ห้อง 32.04.01

โดยเตรียมบัตร นศ. เพื่อแสดงตนในการสอบด้วย

* กรณีได้ผลการเรียนเป็น I ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเอง

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2559
 2.กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ตรวจสอบกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2559
 3.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา(ด่วนที่สุด)
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ทุกชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2559

**ภาคการศึกษา ที่นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ มีดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
- ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2559
 4.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วน)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831