ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคกศ.ปช. เทอม 3 ปีการศึกษา 2561
ภาคกศ.ปช.
- 11 สิงหาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน โดยไม่เสียค่าปรับ
- 25 สิงหาาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2562
 2.กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา

             นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 6 สิงหาคม 2562
ให้รับเอกสารทางการศึกษาในวันที่ 29 สิงหาคม 2562อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 09.09.11 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. 
และตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ติดต่อรับได้ที่เอกสารทางการศึกษาได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1

นักศึกษาที่มี วันที่สำเร็จการศึกษา ทุกรุ่นทุกรอบ ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้เข้ากรอกภาวะการมีงานทำตามที่อยู่เว็บไซต์   >>> www.mis.nrru.ac.th/job

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2562
 3.ผลการขอเทียบโอนผลการเรียน นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

      ให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้อง “เทียบโอนผลการเรียน (คร.20)” ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ตรวจสอบผลการยื่นคำร้องเทียบโอนผลการเรียนได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

      กรณีวิชาใดที่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ และมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ให้นักศึกษายื่นคำร้อง “ขอถอนรายวิชา (คร.10)”
ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562

      ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคำร้องเทียบโอนผลการเรียน (คร.20)  << คลิกที่นี่ >> **update**

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2562
 4.กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคปกติ ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏฺบัติการทางวิชาชีพครู)

  • 30 มิถุนายน 2562   วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
  • 8 กันยายน 2562    วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
  • 13 กันยายน 2562  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

ภาคปกติ

  • 4 สิงหาคม 2562   วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
  • 20 กันยายน 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
  • 27 กันยายน 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2562
 5.การทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี (EXIT EXAM)
      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 18, 21, 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 23 – 24, 30 สิงหาคม
พ.ศ. 2562 และวันที่ 20 – 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดจัดสอบ 4 รอบต่อวัน
      รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.30 น.
      รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 12.00 น.
      รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.30 น.
      รอบที่ 4 เวลา 14.30 – 16.00 น.
      ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 27.05.01 ชั้น 5 อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27)
ซึ่งดำเนินการจัดสอบโดยระบบ e – Testing ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในการนี้ ขอให้นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ที่ประสงค์เข้าสอบ
สามารถศึกษารายละเอียด และลงทะเบียนสอบได้ทางเว็บไซต์ http://exitexam.nrru.ac.th

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2562
 6.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2562
**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2562
 7.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 8.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2562 (เฉพาะภาคปกติ) ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831