ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การสอบแก้คะแนนระดับ M วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (004001) ภาค กศ.ปช. ภาคการเรียนที่ 1/2561
นักศึกษา ภาค กศ.ปช ที่มีผลการเรียน เป็น M (ขาดสอบ) ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (004001) สามารถติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนได้ในวันและเวลาตามประกาศแนบ ดังนี้ 

>>> Click <<<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2562
 2.กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย
พร้อมรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามกำหนดการรับเอกสาร

== สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2561 คลิกที่นี่ ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2562
 3.กำหนดการยื่นคำร้องขอจบ ผ่านระบบคำร้องออนไลน์

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 และนักศึกษาตกค้างท่านใดที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา จะเปิดให้ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
  2. ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในวันที่ 16กุมภาพันธ์ 2562 (ณ ป้ายประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้างอาคาร 9)
  3. ติดตามผลการศึกษาเข้าระบบภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ไม่เกิน 16.00 น. เท่านั้น
  4. งานทะเบียนปิดระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

*** นักศึกษาที่ยื่นคำร้องผ่านระบบคำร้องออนไลน์ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องยื่นคำร้องในรอบถัดไป(ตามประกาศของสำนักฯ) ***

หมายเหตุ
กรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามรุ่น
  • นักศึกษาที่มีสถานะ “ครบโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์คำร้องส่งฝ่ายทะเบียน” ให้พิมพ์คำร้องจากระบบ และแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป แยกคำร้องโดยเรียงลำดับที่ในห้อง พร้อมนำส่งที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
กรณีนักศึกษาตกค้าง
  • นักศึกษาที่มีสถานะ “ครบโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์คำร้องส่งฝ่ายทะเบียน” ให้พิมพ์คำร้องจากระบบ
และแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป นำส่งที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2562
 4.ประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรี ภาค กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาค กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ตรวจสอบข้อมูลใน “ประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรี ฯ” หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ปิด ให้ดำเนินการเปลี่ยนรายวิชา ภายในวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2562

  • ประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรี  >> >Click <<<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2562
 5.กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคกศ.ปช. เทอม 2 ปีการศึกษา 2561
ภาคกศ.ปช.(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)
- 2 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน โดยไม่เสียค่าปรับ
- 24 กุมภาพันธ์ 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคกศ.ปช.
- 3 มีนาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 5 พฤษภาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 12 พฤษภาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2562
 6.กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคปกติ เทอม 2 ปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน)
- 2 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 3 กุมภาพันธ์ 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 24 กุมภาพันธ์ 2562วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคปกติ
- 3 กุมภาพันธ์ 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 17 มีนาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 3 เมษายน 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2562
 7.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
- ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2562
 8.กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ เทอม 2/2561
กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู
ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาภาคปกติ
         ครั้งที่ 1  วันพุธที่ 9 มกราคม 2562       
         ครั้งที่ 2  วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
         ครั้งที่ 3  วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
         ครั้งที่ 4  วันพุธที่ 3 เมษายน 2562
 ทั้งนี้  ให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเรียนในคาบแรกของตารางเรียน
          ตามวัน ที่กำหนดหรือให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายตามความเหมาะสม
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 มกราคม 2562
 9.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 10.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831