ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2558 นักศึกษาภาคปกติ(ด่วนที่สุด)
ระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2558
นักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4

ระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน งวดที่ 1
วันที่ 11 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2559

*ขณะนี้มีการคิดค่าปรับแล้ว เนื่องจากพ้นระยะเวลาที่กำหนด
**ค่าปรับชำระล่าช้า วันละ 50 บาท

ระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน งวดที่ 2
วันที่ 7 มีนาคม - 2 เมษายน 2559

ระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียนเรียนข้ามภาค
วันที่ 16 มกราคม - 2 เมษายน 2559

* นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนภาคปกติให้ครบจำนวนก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนข้ามภาคได้
** นักศึกษากองทุนกู้ยืม ต้องมีหนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม จากงานกองทุนฯ เพื่อลงทะเบียนรายวิชาข้ามภาค

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2559
 2.กำหนดการแก้ M รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสวิชา 004001)(ด่วนที่สุด)
กำหนดการแก้ M รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสวิชา 004001)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

นักศึกษา ภาค กศ.ปช.
วันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30 - 13.00 น.
สถานที่สอบ อาคาร 32 (32.04.03)

นักศึกษา ภาคปกติ
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 - 16.30 น.
สถานที่สอบ อาคาร 32 (32.04.03)

หมายเหตุ ::
* นักศึกษาที่ไม่เข้าสอบตามวัน เวลาที่กำหนด จะได้รับผลการเรียนเป็น F
** กรณีแก้ M แล้วได้รับคะแนนสอบปลายภาคเป็นศูนย์ จะประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่จริง

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2559
 3.กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี(ด่วนมาก)
กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย พร้อมรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย ตามกำหนดการรับเอกสาร

== คลิกที่นี่เพื่อดูกำหนดการรับเอกสาร ==
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2559
 4.ประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558(ด่วนมาก)
ประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่ถูกปิด
โปรดติดต่องานทะเบียนโดยด่วน เพื่อเลือกรายวิชาใหม่

"คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรีที่ปิด"
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2559
 5.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา(ด่วนมาก)
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2 )

ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

**ภาคการศึกษา ที่นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ มีดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
- ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2559
 6.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วน)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831