ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การรวมหมู่เรียน นักศึกษา ภาค กศ.ปช.(ด่วนที่สุด)
เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง เกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
ข้อ 3(1) มหาวิทยาลัยจึงยุบรวมหมู่เรียนสาขาวิชาเดียวกัน ที่มีจำนวนหมู่เรียนมากกว่า 1 หมู่เรียน
และมีจำนวนนักศึกษารวมกันน้อยกว่า 50 คน โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

ดังนั้น ให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดการรวมหมู่เรียนได้ ตามเอกสารที่แนบมา
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2558
 2.แจ้งอาจารย์และนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2-5 เพื่อทราบ(ด่วนที่สุด)
การจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
*** ขอความอนุเคราะห์อาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ตรวจสอบตารางเรียน - ตารางสอบ อีกครั้งในวันที่ 5 สิงหาคม 2558***
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
 3.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วนที่สุด)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1511 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2558
 4. คำร้องเทียบโอนประสบการณ์ (คร.25)(ด่วนมาก)
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ส่งคำร้องขอเทียบโอนประสบการณ์ (คร25)
เทียบโอนจาก ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ให้มาติดต่อรับคำร้อง ณ จุดบริการที่ 8 ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคาร 9 ชั้น 1
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2558
 5.แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนร่วม รายวิชา419415 - อาหารเพื่อการค้า (P2-P3) ภาคการศึกษาที่ 1/2558
ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียมร่วมกรุณาเปลี่ยนรายวิชา เนื่องจากมีพื้นฐานความรู้ไม่เท่านักศึกษาในเอกที่ต้องเรียนร่วมกัน
ซึ่งจะมีผลกับการประเมินผลการเรียน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831