ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการสอบแก้ M รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 004001 ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. เทอม1/2560(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาภาคปกติ และ นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ที่มีผลการเรียนระดับคะแนน M ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ย้อนหลังกลับไป

สามารถติดต่อขอสอบแก้ระดับคะแนนได้ ตามวันและเวลาดังนี้

รายวิชา รหัสวิชา กำหนดการสอบ สถานที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ 004001 10 มี.ค. 61  เวลา 12.00 น. 32.04.02

 โดยตรวจสอบกลุ่ม P และ กลุ่ม K ที่ลงทะเบียนกับอาจารย์ผู้สอนและเตรียมบัตรนักศึกษาเพื่อแสดงตนในการสอบด้วย

หมายเหตุ : กรณีติด I ให้นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนเอง

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2561
 2.กำหนดการและวิธีการยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน(ด่วนที่สุด)

นั้กศึกษาภาคปกติที่มีความประสงค์จยื่นคำร้องขอเปิดสอนรายวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

สามารถดำเนินการได้ตามเอกสารที่แนบดังนี้

>> กำหนดการและวิธีการยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน <<

 

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2561
 3.ประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรี ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 2/2560(ด่วนที่สุด)


ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาค กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตรวจสอบข้อมูลใน “ประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรี” หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ปิด

ให้ดำเนินการเปลี่ยนรายวิชา ภายในวันที่ 10 – 18 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2561
 4.กำหนดการสอบ Placement Test ภาคการศึกษาที่ 2/2560(ด่วนที่สุด)

กำหนดการสอบ Placement Test ภาคการศึกษาที่ 2/2560

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (001002)

และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (001003) 

  • ภาคปกติ        ไม่เกินวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2561
  • ภาค กศ.ปช.    ไม่เกินวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้  ให้นักศึกษาดำเนินการสอบด้วยตนเอง

และสามารถศึกษาการใช้งานสื่อได้ที่นี่ >>English Discoveries Online (EDO)<<
 

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2561
 5.กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี(ด่วนที่สุด)
กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย
พร้อมรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามกำหนดการรับเอกสาร

== สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 8 ธันวาคม 2560 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คลิกที่นี่ ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2561
 6.กำหนดการรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิ จบรอบวันที่ 8 ธันวาคม 2561(ด่วนที่สุด)

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ, ภาคกศ.ปช. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 สามารถติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร9 ชั้น1 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2561
 7.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา(ด่วนที่สุด)
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
- ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2561
 8.กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
ภาคปกติ(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน)
- 9 ธันวาคม 2560 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 7 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 19 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคปกติ
- 14 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 4 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 25 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคกศ.ปช.(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน)
- 21 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 4 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 18 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคกศ.ปช.
- 4 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 29 เมษายน 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 13 พฤษภาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 มกราคม 2561
 9.กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ เทอม 2/2560(ด่วนที่สุด)

กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู

ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาภาคปกติ

         ครั้งที่ 1  วันพุธที่ 10 มกราคม 2561       

         ครั้งที่ 2  วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

         ครั้งที่ 3  วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

         ครั้งที่ 4  วันพุธที่ 4 เมษายน 2561

 ทั้งนี้  ให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเรียนในคาบแรกของตารางเรียน

          ตามวัน ที่กำหนดหรือให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายตามความเหมาะสม

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2560
 10.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
 11.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831