ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.ปช. ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 7 พ.ค. 2562
รับเอกสารทางการศึกษาได้ในวันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ อาคาร 17 (คณะครุศาสตร์) และตั้งแต่ 23 พ.ค. 2562เป็นต้นไป
ติดต่อรับเอกสารทางการศึกษาได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1

ขั้นตอนการรับเอกสารทางการศึกษา

 1. นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย ที่ กองคลัง อาคาร 9 ชั้น 1 (ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันอนุมัติการสำเร็จการศึกษา)
 2. นักศึกษารับเอกสารทางการศึกษา ที่ใต้อาคาร 17 (คณะครุศาสตร์)
หลักฐานที่ต้องใช้ในการรับเอกสาร
 1. ใบปัจฉิมนิเทศ
 2. ใบเสร็จการขึ้นทะเบีบนบัณฑิต
 3. บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2562
 2.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

*** นักศึกษาภาคปกติหลักสูตรอื่นๆออกฝึกงานที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561และนักศึกษาตกค้างท่านใดที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้ ***

 1. ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา จะเปิดให้ยื่นคำร้องตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

 2. หลักสูตรอื่นๆที่ออกฝึกงานส่งผลการเรียนเฉพาะวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพถึงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

 3. ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ( ณ ป้ายประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้างอาคาร 9)

 4. ติดตามผลการศึกษาเข้าระบบภายใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ไม่เกิน 16.00 น. เท่านั้น

 5. งานทะเบียนปิดระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น.

 6. พิมพ์คำร้องและรวบรวมให้ครบทุกคนส่งงานทะเบียนภายใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

 7. ในกรณีสถานะถูก “ยกเลิกคำร้อง” หากนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในรอบถัดไปให้ยื่น

*** นักศึกษาที่ยื่นคำร้องผ่านระบบคำร้องออนไลน์ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องยื่นคำร้องในรอบถัดไป(ตามประกาศของสำนักฯ) ***
- หมายเหตุ -
กรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามรุ่น
 - นักศึกษาที่มีสถานะ “ครบโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์คำร้องส่งฝ่ายทะเบียน” ให้พิมพ์คำร้องจากระบบ และแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป แยกคำร้องและจัดเรียงตามลำดับเลขที่ในห้องเรียน พร้อมนำส่งที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
กรณีนักศึกษาตกค้าง
 - นักศึกษาที่มีสถานะ “ครบโครงสร้างหลักสูตร พิมพ์คำร้องส่งฝ่ายทะเบียน” ให้พิมพ์คำร้องจากระบบ และแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป นำส่งที่งานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 พฤษภาคม 2562
 3.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2562
 4.ผลการยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน นักศึกษาภาค กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

       ให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้อง เทียบโอนผลการเรียน (คร.20) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตรวจสอบผลการยื่นคำร้องเทียบโอนผลการเรียน
ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และหากนักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ได้ 
ให้นักศึกษายื่นคำร้อง ขอถอนรายวิชา (คร.10) ภายในวันที่ 2 มีนาคม – 2 มิถุนายน 2562 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคำร้องเทียบโอนผลการเรียน (คร.20) << คลิ๊กที่นี่ >>

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2562
 5.กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย
พร้อมรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามกำหนดการรับเอกสาร

== สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2561 คลิกที่นี่ ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2562
 6.กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคปกติ เทอม 2 ปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน)
- 2 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 3 กุมภาพันธ์ 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 24 กุมภาพันธ์ 2562วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคปกติ
- 3 กุมภาพันธ์ 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 17 มีนาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 3 เมษายน 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2562
 7.กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคกศ.ปช. เทอม 2 ปีการศึกษา 2561
ภาคกศ.ปช.(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)
- 2 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน โดยไม่เสียค่าปรับ
- 24 กุมภาพันธ์ 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคกศ.ปช.
- 3 มีนาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 12 พฤษภาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 26 พฤษภาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2562
 8.กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ เทอม 2/2561
กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู
ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาภาคปกติ
         ครั้งที่ 1  วันพุธที่ 9 มกราคม 2562       
         ครั้งที่ 2  วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
         ครั้งที่ 3  วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
         ครั้งที่ 4  วันพุธที่ 3 เมษายน 2562
 ทั้งนี้  ให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเรียนในคาบแรกของตารางเรียน
          ตามวัน ที่กำหนดหรือให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายตามความเหมาะสม
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 มกราคม 2562
 9.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 10.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831