ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งประกาศผลการพิจารณา การเปิดรายวิชาฤดูร้อนภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

สำหรับนักศึกษา 

  •  ตรวจสอบผลการพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
  • ตรวจสอบ ตารางเรียน ตารางสอบ และทำการยืนยันการลงทะเบียนเรียน ผ่านทาง “ระบบบริการการศึกษา” ระหว่างวันที่ 9 - 22 พฤษภาคม 2561

ยกเว้น นักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ ไม่สามารถทำการยืนยันการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1 โดยกดบัตรคิว “ลงทะเบียนเรียน” พร้อมแสดงบัตรนักศึกษาและแจ้งรหัสวิชาที่ต้องการยืนยันการลงทะเบียนเรียน

สำหรับคณะและคณาจารย์ 

  • กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ขอจัดส่งตารางเรียน ตารางสอน และตารางใช้ห้องภาคปกติ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

 

กำหนดการเปิดภาคฤดูร้อนภาคปกติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

สามารถดูกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ ปฏิทินการศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2561
 2.กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย
พร้อมรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามกำหนดการรับเอกสาร

== สำเร็จการศึกษา วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 มีนาคม 2561 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 8 ธันวาคม 2560 คลิกที่นี่ ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2561
 3.กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาวันที่ 4 เมษายน 2561

นักศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา

รอบวันที่ 4 เมษายน 2561

สามารถติดต่อขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ณ สำนักส่งเสริมฯ อาคาร 9 ชั้น 1

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2561
 4.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2561
 5.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ทำการอัพโหลดรูปชุดครุย
ได้ถึงวันที่ 25 ก.พ. 2561

ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 6.กำหนดการและวิธีการยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน

นั้กศึกษาภาคปกติที่มีความประสงค์จยื่นคำร้องขอเปิดสอนรายวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

สามารถดำเนินการได้ตามเอกสารที่แนบดังนี้

>> กำหนดการและวิธีการยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน <<

 

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2561
 7.กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ภาคปกติ(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน)
- 9 ธันวาคม 2560 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 7 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 19 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคปกติ
- 14 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 4 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 25 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคกศ.ปช.(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน)
- 21 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 4 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 18 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคกศ.ปช.
- 4 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 29 เมษายน 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 13 พฤษภาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 มกราคม 2561
 8.กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ เทอม 2/2560

กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู

ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาภาคปกติ

         ครั้งที่ 1  วันพุธที่ 10 มกราคม 2561       

         ครั้งที่ 2  วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

         ครั้งที่ 3  วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

         ครั้งที่ 4  วันพุธที่ 4 เมษายน 2561

 ทั้งนี้  ให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเรียนในคาบแรกของตารางเรียน

          ตามวัน ที่กำหนดหรือให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายตามความเหมาะสม

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2560
 9.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831