ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา(ผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 8 มกราคม 2564)

1. ให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบอนุมัติจบวันที่ 8 มกราคม 2564 เข้าปัจฉิมนิเทศทางเว็บไซต์ http://tabien.nrru.ac.th/concluding/ 
    และแจ้งที่อยู่ที่สามารถจัดส่งเอกสารทางการศึกษาผ่านทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 13 - 22 มกราคม 2564
2. มหาวิทยาลัยจะเริ่มดำเนินการจัดส่งเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษาฉบับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และใบรับรองคุณวุฒิ ทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  
    หากบัณฑิตต้องการใช้เอกสารทางการศึกษาก่อน ให้เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ http://tabien.nrru.ac.th/nrrureg/index.php?menuid=769  เปิดให้ดาวน์โหลด 1 กุมภาพันธ์ 2564
**เอกสารจัดส่งไม่ถึงปลายทางและเอกสารตีกลับเนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขอรับด้วยตนเอง พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอเอกสารใหม่ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด**
3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าทางเว็บไซต์ https://www.nrru.ac.th/public/finance/admin/pages/ckfinder/userfiles/files/GOver.pdf
4. ให้ผู้สำเร็จการศึกษานำแบบฟอร์มขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามายื่นที่ห้องกองคลัง เพื่อขอรับเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
    และไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายและขึ้นทะเบียนบัณฑิต โทร 044-009009 ต่อ 1522)
5. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ป.บัณฑิต ป.โท และ ป.เอก) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 และติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคาร 9 ชั้น 1

เพิ่มเติม :  ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ติดต่อ หรือดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด ให้รอประกาศอีกครั้ง

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2564
 2.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคกศ.ปช. เทอม 1/2563 และ ภาคปกติ
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2564
*** นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้

  • เทอม 1/2563 
  • เทอม 3/2562
  • เทอม 2/2562

เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   14 ธันวาคม 2563
 3.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 9133, 3194, 9135 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 4.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2563 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2562 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831