ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2559(ด่วนที่สุด)
กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2559


ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 - 2 มีนาคม 2559(และบัณฑิตที่ขอเลื่อนรับ)
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโทและปริญญาเอก) ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2559

=== แจ้งกำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559 ===
=== ตารางกำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ===
=== บริการรับจองให้เช่า – จำหน่ายชุดครุยปริญญา และชุดสูท ===
=== ใบสั่งจองเช่า/ซื้อชุดครุยปริญญา และ ชุดสูท ===
=== ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต ===
=== รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ===
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.06 น.

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2559
 2.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา(ด่วนที่สุด)

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2560

**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2559
 3.กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็น M (ขาดสอบปลายภาค)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (004001)
ให้มาสอบปลายภาค แก้ M ในวันที่กำหนด ดังนี้

ภาคปกติ
วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 15.00 น. ห้อง 32.04.03

ภาค กศ.ปช.
วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 12.00 น. ห้อง 32.04.02

โดยตรวจสอบกลุ่ม P กลุ่ม K ที่ลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์ผู้สอน และเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อแสดงตนในการสอบด้วย

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2560
 4.กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาภาคปกติ ที่มีผลการเรียนเป็น M (ขาดสอบปลายภาค)
วิชา การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ (004002)
ให้มาสอบปลายภาค แก้ M ในวันที่กำหนด ดังนี้

วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 15.30 - 17.30 น.
ห้อง 32.03.04

ขอให้นักศึกษาที่ไม่เข้าสอบกลางภาคตามวัน เวลาที่กำหนด
หรือไม่มาติดต่อยื่นคำร้องขอสอบตามวัน เวลาที่กำหนด
กรณีแก้ I* ได้รับผลการเรียนเป็น E
กรณี M ได้รับคะแนนสอบปลายภาคเป็นศูนย์แล้วประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่จริง

ประกาศโดย   ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2560
 5.ประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรีภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
ประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรีภาคปกติ
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีใหม่ในกรณีที่รายวิชาเดิมไม่สามารถเปิดได้
ตั้งแต่วันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2559
ตรวจสอบรายวิชาที่ปิด >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2559
 6.ตรวจสอบรายชื่อ คร.13 อนุมัติ (สำหรับนักศึกษา รหัส 59)(ด่วนมาก)
ตรวจสอบรายชื่อ คร.13 อนุมัติ (สำหรับนักศึกษา รหัส 59) >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2559
 7.กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน เทอม1 ปีการศึกษา2559(ด่วนมาก)
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนวันสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาจะต้องลาพักการเรียน
ภาคปกติ(เฉพาะค.บ.ปี 5 ออกฝึกสอน) วันที่ 24 กันยายน 2559
ภาคปกติ(ยกเว้นค.บ.ปี5 ออกฝึกสอน) วันที่ 28 ตุลาคม 2559
ภาคกศ.ปช.(เฉพาะค.บ.ปี 5 ออกฝึกสอน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ภาคกศ.ปช.(ยกเว้นค.บ.ปี5 ออกฝึกสอน) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2559
 8.กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา(ด่วนมาก)
ให้บัณฑิตตรวจสอบกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ตามวันที่สำเร็จการศึกษาของตนเอง

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 กันยายน 2559 >> คลิกที่นี่ <<
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 11 ตุลาคม 2559 >> คลิกที่นี่ <<
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 ธันวาคม 2559 >> คลิกที่นี่ <<
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 10 มกราคม 2560 >> คลิกที่นี่ <<
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2559
ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

>> คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2559
 9.เลื่อน วันปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ภาค กศ.ปช.(ด่วน)
ตามปฏิทินการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคกศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 มกราคม 2560 กองพัฒนานักศึกษากำหนดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ซึ่งตรงกับวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอเลื่อนกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา โดยให้นักศึกษาติดตามข่าวประกาศจากทางกองพัฒนานักศึกษาและคณะที่ตนเองสังกัดอีกครั้ง
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2559
 10.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา(ด่วน)

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===

** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2559
 11.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วน)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831