ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.เปลี่ยนแปลงห้องสอบภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบตารางห้องสอบในระบบบริการการศึกษาอีกครั้งก่อนวันสอบ
- รายวิชา 001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 กลุ่ม P35 ย้ายไปสอบห้อง 31.05.02
- รายวิชา 001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 กลุ่ม P32 ย้ายไปสอบห้อง 31.04.05
- นักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1 หมู่ 1 และหมู่ 2 ให้เข้าสอบ
รายวิชา 326310 บรรพชีวินวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว วันที่ 25 พ.ค. 2558 ห้อง 22.2.1ab เวลา 15.00 - 17.00 น.
- รายวิชา 210271 ภาษาจีน 3 กลุ่ม p1 - p3 ย้ายห้องสอบจากห้อง 9.13.05-06 เป็นห้อง 31.05.03
- รายวิชา 409111 หลักสถิติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ปี 3 หมู่ 1 และ สาขาวิชา ชีววิทยา ปี 2 หมู่ 1 ย้ายห้องสอบ จากห้อง 32.03.03 เป็นห้อง 32.03.08
- รายวิชา 207355 ภาษาอังกฤษเพื่อภัตตาคารและงานบริการ ย้ายห้องสอบจากห้อง 17.38 เป็นห้อง 9.10.05.06
- รายวิชา 403203 วิวัฒนาการ ของ อ.วิภานุ , อ.วิไลลักษณ์ ให้มาสอบในวันที่ 29 พ.ค. 2558 ห้อง 27.05.08 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2558
 2.ประกาศรายวิชาที่อนุมัติเปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
วิธีการตวจสอบรายวิชาที่อนุมัติเปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
1. เลือกเมนู วิชาที่เปิดสอน
2. ไปขั้นตอนที่ 6 ใส่รหัสวิชาในช่องที่ 1 หรือ ใส่ชื่อวิชาในช่องที่ 2 และเลือกภาคปกติ ในช่องที่ 3
3. กดปุ่ม ค้นหา
4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน
***หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายวิชาที่ขอเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่


ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2558
 3.กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 13 มีนาคม 2558(ด่วนที่สุด)
ดาวน์โหลดกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา == คลิกที่นี่ ==
** สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 13 มีนาคม 2558 เท่านั้น**
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกอายัดหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ===
**ให้บัณฑิตแสดงหลักฐานการชำระเงินคงค้าง เพื่อรับเอกสาร**

เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต == คลิกที่นี่ ==
ดาวน์โหลดคู่มือการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต == คลิกที่นี่ ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2558
 4.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล(ด่วนที่สุด)
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1511 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831