ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ถอนรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี รายวิชา 555353-60 การปฏิบัติงานภาคสนามทางสถาปัตยกรรม (P1)(ด่วนมาก)

   นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี รายวิชา 555353-60 การปฏิบัติงานภาคสนามทางสถาปัตยกรรม (P1) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ >>> คลิกที่นี่<<< 
ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอถอนรายชื่อออกจากรายวิชาเนื่องจากรายวิชาดังกล่าวเปิดรับเฉพาะนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านสถาปัตยกรรมเท่านั้น และให้นักศึกษาเลือกรายวิชาใหม่ในช่วงระยะเวลาเพิ่ม – ถอน ระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-โยษิตา   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2563
 2.แจ้ง QR CODE นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
ประกาศถึงนักศึกษาภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียนรหัสวิชา 005001-55 และ 061205-61 วิชาการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1/2563
ให้นักศึกษาแสกน QR Code >>>คลิกที่นี่<<< เพื่อรับข่าวสารและติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-โยษิตา   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2563
 3.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป

        ตามที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) กำหนดโครงสร้างให้เรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ จำนวน 25 หน่วยกิต  และวิชาเลือก จำนวน 5 หน่วยกิตโดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกในหลักสูตร 22 รายวิชา
ในการนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนด  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่
ปีการศึกษา 2562 (ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)  ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
>>คลิกที่นี่<<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-โยษิตา   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2563
 4.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
  • ภาคปกติ เปิดให้ประเมินเทอม 3/2562  และประเมินย้อนหลัง เทอม 2/2562 และเทอม 1/2562

  • ภาคกศ.ปช. เปิดให้ประเมินเทอม 2/2562  และประเมินย้อนหลัง เทอม 1/2562 และเทอม 3/2561

นักศึกษาสามารถเข้าประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 มิถุนายน 2563
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2563
 5.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
  • นักศึกษาภาคกศ.ปช. และนักศึกษาตกค้าง ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562
  • นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตกค้าง ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562

ท่านใดที่ยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

>> ขั้นตอนและรายละเอียด <<

ประกาศโดย    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2563
 6.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 9133, 3194, 9135 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 7.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2562 === อัพเดท 24 เมษายน 2563
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2562 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831