ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผลการเทียบโอนรายวิชา ภาคกศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
  • ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับคำร้องขอเทียบโอน >>> Click <<<
  • ประกาศรายชื่อผลเทียบโอน >>> Click <<<

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการ อาคาร 9 ชั้น 6

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 ตุลาคม 2561
 2.กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน I ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการสอบแก้คะแนนระดับ I รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาภาคปกติดังนี้ ==> Click <== 

ประกาศโดย   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2561
 3.กำหนดการสอบแก้ M วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 004001 ภาคกศ.ปช.

นักศึกษาภาคกศ.ปช. ที่ได้รับผลการศึกษาเป็น M (ขาดสอบ) วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 004001

ตั้งแต่ภาคการเรียนที่ 3/2560 ย้อนหลังกลับไป ให้มาติดต่อขอสอบแก้  M

ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม ในเวลา 10.30 น. ห้อง 32.04.01

โดยตรวจสอบกลุ่ม K กับอาจารย์ผู้สอน และเตรียมบัตรนักศึกษามาแสดงตนในวันสอบ

หมายเหตุ : กรณีติด I ให้นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนเอง

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2561
 4.กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
กำหนดการรับเอกสารการทางการศึกษา สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย
พร้อมรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตามกำหนดการรับเอกสาร

== สำเร็จการศึกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2561 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 4 กันยายน 2561 คลิกที่นี่ ==
== สำเร็จการศึกษา วันที่ 7 สิงหาคม 2561 คลิกที่นี่ ==

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2561
 5.กำหนดการรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิ รอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยวันที่ 21 กันยายน 2561
  • นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ปช.ระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 และวันที่ 4 กันยายน 2561

ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิได้ที่ อาคาร 9 ชั้น 3 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 15.00 น

  • นักศึกษาระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 และวันที่ 4 กันยายน 2561

ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิได้ที่ อาคาร 9 ชั้น 6 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

**เอกสารที่ต้องใช้ในวันรับเอกสาร 1.บัตรประจำตัวนักศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ 2.ใบเสร็จการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3.ใบปัจฉิมฯ **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2561
 6.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 30กันยายน 2561
**นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2561
 7.กำหนดการชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน)
- 24 มิถุนายน 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 9 กันยายน 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 23 กันยายน 2561วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคปกติ
- 31 สิงหาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 12 ตุลาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 28 ตุลาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคกศ.ปช.(สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน)
- 22 กรกฎาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 23 กันยายน 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภาคกศ.ปช.
- 7 ตุลาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 2 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงิน งวดที่ 2 โดยไม่เสียค่าปรับ
- 16 ธันวาคม 2561 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและ ต้องลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 กรกฏาคม 2561
 8.ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการเปิดกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1 / 2561
ประกาศเกี่ยวกับระยะเวลาการขอเปิดกรณีพิเศษ == คลิกที่นี่ ==
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 กรกฏาคม 2561
 9.กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ เทอม 1/2561

กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู

ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาภาคปกติ

         ครั้งที่ 1  วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561       

         ครั้งที่ 2  วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

         ครั้งที่ 3  วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

         ครั้งที่ 4  วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

 ทั้งนี้  ให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเรียนในคาบแรกของตารางเรียน

          ตามวัน ที่กำหนดหรือให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายตามความเหมาะสม

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2561
 10.กำหนดการ และขั้นตอนยื่นคำร้อง คร.13 คำร้องขอยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ทุกสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2561

ระยะเวลายื่นคำร้อง :

ภาคปกติ ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2561
ภาค กศ.ปช. ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2561

คุณสมบัติผู้ยื่น : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี มาแล้ว

เอกสารในการยื่น :

1. คำร้อง คร.13 คำร้องขอยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทุกสถานศึกษา) << คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2. สำเนาใบรายงานผลการเรียน ระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี จำนวน 2 ฉบับ ถ่ายเอกสารลงกระดาษขนาด A4 เท่านั้น

รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีดังนี้ :

- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต

- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 5 รายวิชา ดังนี้

001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน 3 หน่วยกิต
001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 จำนวน 3 หน่วยกิต
002002 ท้องถิ่นไทย จำนวน 3 หน่วยกิต
003006 แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 3 หน่วยกิต
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 หน่วยกิต

การติดตามผลอนุมัติคำร้อง : ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561

การชำระเงิน :

- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1,500 บาท

- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 750 บาท

หมายเหตุ :
หากในภาคการเรียนใดมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับการยกเว้น นักศึกษาสามารถทำการลบรายวิชาออกได้ทันที

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 กรกฏาคม 2561
 11.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 12.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831