Photo

 
 
ตารางสอนอาจารย์
 นาย สุชาติ พิมพ์พันธ์ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  4/12/2566 - 10/12/2566 
 
Day/Time
 
7:50-8:408:40-9:309:30-10:2010:20-11:1011:10-12:0012:00-12:5012:50-13:4013:40-14:3014:30-15:2015:20-16:1016:10-17:0017:00-17:5017:50-18:4018:40-19:3019:30-20:2020:20-21:10
จันทร์   002125
3 (3-0-6) P1
9.06.08(คู่) W:(1-16)
   061202
3 (3-0-6) P2
36.06.11(คู่) W:(1-16)
      
อังคาร   220215
2 (1-2-3) P1
9.14.09(คี่) W:(1-16)
       100102
3 (2-2-5) P6
38.4.11 ** W:(1-16)
 
พุธ
 
               
พฤหัสบดี  220036
3 (2-2-5) P1
9.14.09(คู่) W:(1-16)
   100102
3 (2-2-5) P3
9.14.10** W:(1-16)
 100102
3 (2-2-5) P5
31.06.02** W:(1-16)
ศุกร์  100102
3 (2-2-5) P4
9.06.06** W:(1-16)
           
เสาร์                
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม ห้องเรียน (W สัปดาห์ที่สอน สำหรับตารางอาจารย์) ตามลำดับ
อีเมลล์:
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831