Photo

 
 
ตารางสอนอาจารย์
 นาย มานิตย์ อรรคชาติปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  4/12/2566 - 10/12/2566 
 
Day/Time
 
7:50-8:408:40-9:309:30-10:2010:20-11:1011:10-12:0012:00-12:5012:50-13:4013:40-14:3014:30-15:2015:20-16:1016:10-17:00
จันทร์  220035
3 (2-2-5) P1
9.14.08** W:(1-16)
   002125
3 (3-0-6) P3
9.06.08(คี่) W:(1-16)
 
อังคาร  100102
3 (2-2-5) P13
31.07.05** W:(1-16)
   220216
2 (1-2-3) P1
9.06.08(คี่) W:(1-16)
 
 
พุธ
 
          
พฤหัสบดี        100102
3 (2-2-5) P14
29.5.1** W:(1-16)
 
ศุกร์
 
          
เสาร์           
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม ห้องเรียน (W สัปดาห์ที่สอน สำหรับตารางอาจารย์) ตามลำดับ
อีเมลล์: manit.02@hotmail.com
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831