ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป

        ตามที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) กำหนดโครงสร้างให้เรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ จำนวน 25 หน่วยกิต  และวิชาเลือก จำนวน 5 หน่วยกิตโดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกในหลักสูตร 22 รายวิชา
ในการนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนด  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่
ปีการศึกษา 2562 ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้   >>คลิกที่นี่<<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-โยษิตา   วันที่ประกาศ   21 พฤศจิกายน 2563
 2.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563
*** นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
ภาคปกติ

  • เทอม 1/2563
  • เทอม 3/2562
  • เทอม 2/2562

ภาคกศ.ปช.

  • เทอม 1/2563 (เฉพาะนักศึกษารหัส 63)
  • เทอม 3/2562
  • เทอม 2/2562

เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2563
 3.รายชื่อการจัดส่งเอกสารทางการศึกษา และรายชื่อกลุ่มผู้มีปัญหาในการจัดส่ง

รายชื่อการจัดส่งเอกสารทางการศึกษา และรายชื่อกลุ่มผู้มีปัญหาในการจัดส่ง
รอบสำเร็จการศึกษาวันที่ 5 พ.ค. 2563 - 13 ส.ค. 2563

>> รายชื่อ <<

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2563
 4.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 9133, 3194, 9135 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 5.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2563 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2562 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831