ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรี ภาค กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาค กศ.ปช. (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2563) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตรวจสอบข้อมูลใน ประกาศปิดรายวิชาเลือกเสรี หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ปิด ให้ดำเนินการเปลี่ยนรายวิชา ภายในวันที่ 27 กันยายน -
4 ตุลาคม 2563 

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-โยษิตา   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2563
 2.ประกาศปิดรายวิชากลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกศึกษาทั่วไป ภาค กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตรวจสอบข้อมูลใน
ประกาศปิดรายวิชากลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และประกาศปิดรายวิชากลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ปิด ให้ดำเนินการเปลี่ยนรายวิชา ภายในวันที่ 18 กันยายน - 4 ตุลาคม 2563 

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - โยษิตา   วันที่ประกาศ   24 กันยายน 2563
 3.กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M ภาคปกติและภาคกศ.ปช

นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช.ที่ติด M ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ดังต่อไปนี้
รหัส 061305 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงานอัตโนมัติ 
รหัส 061304 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม
รหัส 061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์

ให้ติดต่อขอสอบเพื่อแก้ระดับคแนน M กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M
ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00-13.00 น. ณ อาคาร 32 ห้อง 32.04.03

นักศึกษาที่ไม่เข้าสอบ หรือไม่มาติดต่อยื่นคำร้องขอสอบ ตามวันและเวลาที่กำหนด
ผู้สอนจะปรับคะแนนปลายภาคเป็นศูนย์ แล้วประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่

ประกาศโดย    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2563
 4.รายชื่อการจัดส่งเอกสารทางการศึกษา และรายชื่อกลุ่มผู้มีปัญหาในการจัดส่ง

รายชื่อการจัดส่งเอกสารทางการศึกษา และรายชื่อกลุ่มผู้มีปัญหาในการจัดส่ง
รอบสำเร็จการศึกษาวันที่ 5 พ.ค. 2563 - 13 ส.ค. 2563

>> รายชื่อ <<

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2563
 5.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป

        ตามที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) กำหนดโครงสร้างให้เรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ จำนวน 25 หน่วยกิต  และวิชาเลือก จำนวน 5 หน่วยกิตโดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกในหลักสูตร 22 รายวิชา
ในการนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนด  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่
ปีการศึกษา 2562 ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
>>คลิกที่นี่<<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-โยษิตา   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2563
 6.กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคกศ.ปช.
ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 กันยายน 2563
*** นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562
- ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
- ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -จิรพงศ์   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2563
 7.ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูล
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บ www.mis.nrru.ac.th/job
รหัสผู้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน(13 หลัก)
รหัสผ่าน รหัสนักศึกษา
ตัวอย่างเช่น
รหัสผู้ใช้ 1234567890123
รหัสผ่าน 4532005396
หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน 044-009009 ต่อ 9133, 3194, 9135 ด่วน
download คู่มือการใช้งานระบบ

** นักศึกษาที่มีรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ **
=== คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ===

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 8.ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2563 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2562 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2561 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2559 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2558 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2557 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2556 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2555 ===
=== คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2554 ===
** หากไม่สามารถมองเห็นข้อมูล ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อน **

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831