220032พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
Buddhism and Science
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาขอบเขต ความหมายของพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์จุดร่วมและจุดแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบความรู้และวิธีการเข้าถึงความรู้ ความจริงของวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนา  วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและลบของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพุทธศาสนา
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-17:009.14.09(คี่)009C18180X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่ ,1 : พุทธศาสนศึกษาอาจารย์: ดร. บัญญัติ อนนท์จารย์
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่ ,1 : พุทธศาสนศึกษา18-18-0
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์08:00-12:009.14.09(คี่)009C25250X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่ ,1 : พุทธศาสนศึกษาอาจารย์: ดร. บัญญัติ อนนท์จารย์
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่ ,1 : พุทธศาสนศึกษา25-25-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาขอบเขต ความหมายของพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์จุดร่วมและจุดแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบความรู้และวิธีการเข้าถึงความรู้ ความจริงของวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนา
วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและลบของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพุทธศาสนา
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831