220107ธรรมะภาคปฏิบัติ
Buddhist Meditation
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาหลักสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามขั้นตอนที่กำหนดในพระสูตรและแนวปฏิบัติของวิปัสสนาจารย์ที่สำคัญ นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมตามหลักการภาวนา  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์13:00-15:009.14.05**009C27270X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่ ,1 : พุทธศาสนศึกษาอาจารย์: ดร. บัญญัติ อนนท์จารย์
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่ ,1 : พุทธศาสนศึกษา27-27-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามขั้นตอนที่กำหนดในพระสูตรและแนวปฏิบัติของวิปัสสนาจารย์ที่สำคัญ นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมตามหลักการภาวนา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 044-272831